Algemene Beschouwingen

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 7 november j.l. gaf fractievoorzitter Tim Lechner namens AVA  reacties op de Programmabegroting 2019 en de Uitwerking Collegeprogramma. Hierna kun je de volledige tekst lezen.

Algemeen

De vaststelling van de jaarlijkse Begroting en daarbij horende Algemene Beschouwingen, wordt vaak geduid als een van de politieke hoogtepunten binnen een begrotingsjaar. Soms ook  betitelt als rituele dans, want veel dingen liggen al vast en zijn moeilijk in beweging te krijgen.

In dit geval willen wij toch de eerste aanduiding gebruiken. Niet alleen omdat het voor AVA als nieuwe partij in de gemeenteraad de eerste keer is dat we dit meemaken. Maar ook omdat in dit geval de vaststelling van de begroting gepaard gaat met de aanbieding van de uitwerking van het nieuwe collegeprogramma.  Die uitwerking is deels in de begroting 2019 verwerkt.

Programma en begroting is door een nieuw college samengesteld, dat aangetreden is na de verkiezingen van afgelopen maart. Wij maken geen deel uit van dit college. Het is daarom ook niet een programma en een begroting die wij volledig kunnen steunen. We hebben al eerder aangegeven: goede plannen zullen wij alle steun geven, minder goede plannen zullen wij proberen te veranderen. En lukt dat niet dan onthouden wij onze steun aan die plannen.

Zitten goede plannen in de uitwerking en in de begroting? Jazeker.  De financiën goed op orde? Inderdaad. Onze complimenten daarvoor.

Maar we hebben ook enkele dingen gezien waar we kritiek op hebben, waar we vragen over willen stellen of suggesties over willen doen. Wij zullen in dat verband ook enkele moties  indienen. Daarnaast  steunen we enkele moties van collega fracties , dan wel zijn wij mede-indiener.

Wat we niet gaan doen, is uitgebreide theoretische beschouwingen houden over hoe ernstig het gesteld is met allerlei zaken in de maatschappij. Dat is zo en ontkennen we zeker niet, maar wij willen ons hier vooral richten op de zaken waar de onze lokale overheid een rol kan en moet spelen voor de Amstelveense bevolking, organisaties en ondernemers.

Wij doen dit aan de hand van de volgorde van de programmabegroting. En wij nemen daarbij ook enkele punten uit de uitwerking collegeprogramma mee.

Welzijn

De toenemende druk op zorgverleners zoals mantelzorger, vrijwilligers en de sociale partners in de wijken, veroorzaakt door bezuinigingen, wetswijzigingen en de intrede van de participatiemaatschappij, vragen veel van alle  betrokkenen. AVA heeft zorgen over deze druk en toenemende tekorten. Deze organisaties hebben volle aandacht van de gemeente nodig.

Mantelzorgers voelen zich soms eenzaam of voelen zich er alleen voor staan. AVA wil dat er meer (financiële) steun komt voor hen. Daarmee stimuleren wij het “eenzaam, samen één principe”.

Welzijnsorganisaties zijn een bron van verbinding en voeding voor het welzijn van wijkbewoners. We mogen dit niet als vanzelfsprekend ervaren en moeten daarbij onze ondersteuning en financiële bijdrage leveren. Een aantal wijkgebouwen zijn de afgelopen jaren aangepast. Een goede zaak. Er dreigt nu echter een stagnatie op te treden. Juist in wijken waar geen goede accommodatie is, b.v. de Keizer Karel Park. Wij vragen van u daarvoor meer aandacht en enige voorrang.

Zorg

Ambulantisering van de GGZ, de capaciteit van preventieve zorg en WMO maatwerkvoorzieningen zijn een punt van zorg. Voor ons is het niet acceptabel dat er voor mensen met het predicaat Verward Persoon te weinig opvang is. Overigens, niet alle verwarde personen verdienen dat predicaat, maar hebben soms een ander psychiatrisch dossier. Als mensen niet meer zelfstandig kunnen wonen moeten er wel voldoende plekken voor beschermd wonen zijn. Wij hebben gehoord dat er RIBW plekken verdwijnen in Amstelveen. Kan het college daar iets meer over vertellen en wat gaat u doen om te zorgen dat er plekken terugkomen?

Nederland telt 1500 artsen die niet meer de titel Arts gebruiken. Dat komt omdat zij gepensioneerd zijn, of omdat zij om andere valide redenen niet meer hun beroep uitoefenen. Deze groep van ex-professionals heeft echter veel kennis en ervaring. Onbekend is hoeveel personen in Amstelveen tot deze groep behoren. Wij willen u vragen hiernaar onderzoek te doen om na te gaan of deze mensen kunnen/willen worden ingezet op sociaal, maatschappelijk vlak en het zorgdomein. Velen willen zich namelijk wel inzetten, zo hebben wij begrepen.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De WMO vraagt veel van het budget van het sociale domein. Vanaf de start van de decentralisatie naar heden,  waren er veel kuilen in de weg. Nu staan we voor de taak te professionaliseren en te dereguleren,  zodat gemeente en instellingen werkelijk maatwerk kunnen leveren en goede samenwerkings-partners kunnen zijn. In hoeverre is de gemeente aan het dereguleren op het zorgdomein?

Het is u bekend dat AVA voorstander is van het volledig laten vervallen van de eigen bijdrage WMO. Is het college bereid om bij opstelling van nieuw beleid WMO in 2019, dit te overwegen?

Ouderenzorg

De groep ouderen die thuis wonen, groeit. Het kan en mag niet zo zijn dat die ouderen te weinig zorg en hulp krijgen. Wij hebben gemerkt dat het te dikwijls voorkomt dat de gemeente te weinig zicht heeft op het leed achter deuren. Dat is een probleem en hoe gaan we dat te lijf?

In ieder geval kan goede informatievoorziening helpen. Maar dan niet alleen via social media, veel ouderen maken namelijk geen gebruik van social media. AVA pleit in dit verband ook voor versterking van de positie van een zorgregisseur in de wijk.

Wij zijn daarnaast van mening dat thuishulporganisaties  gedurende langere tijd consistent inzetbaar  moeten zijn en waarbij kwaliteit boven budget moet gaan. Wil het college “consistente en kwalitatieve inzetbaarheid van thuishulp” als belangrijk criterium opnemen in het nieuwe aanbestedingsbeleid thuishulp-organisaties?

Jeugd

Onze jongerenwerkers hebben meer ruimte en middelen nodig om hun preventieve werkzaamheden en ondersteunende functie te kunnen uitoefenen. Wil het college er voor zorgdragen dat jongerenwerkers meer de straat op kunnen en minder  aandacht behoeven te besteden aan jongeren die eigenlijk onder de jeugdzorg vallen?

Uit onderzoek blijkt  dat jeugdigen te snel bij de crisisopvang komen, waardoor onnodige stigma’s ontstaan.  We hebben meer preventiegerichte maatregelen nodig. Niet alleen de gezinscoach maar ook het verstrekken van adequate zorg door zorgprofessionals . Wij pleiten voor een aanpak zoals het IJslands model waarbij groepen ouderen met jongeren en jeugd samenwonen, samenwerken en zodoende van elkaar leren. De ervaring leert dat hierdoor zorgvraag voor jeugd beduidend afneemt. Is het college bereid om een dergelijke samenlevingsvorm voor Amstelveen te onderzoeken?

Onderwijs

Ambachtelijk en technisch onderwijs wordt steeds belangrijker, ook in onze lokale samenleving. We gaan straks technische vakmensen  en daardoor belangrijke kennis verliezen, nieuwe  mensen worden onvoldoende opgeleid. De nadruk ligt nog steeds – ook in Amstelveen-  op theoretisch wetenschappelijk onderwijs. Wij pleiten ervoor dat in Amstelveen concrete plannen worden gemaakt voor het realiseren van een school voor ambachtelijk-technisch onderwijs. Wij vragen het college en alle andere betrokken partijen daar werk van te gaan maken.

Sport en bewegen

Wie beweegt, leeft. Kinderen hebben bij het vormen van gezonde leefgewoonten sport hard nodig. Nog steeds zijn er echter kinderen die om financiële redenen niet aan sporten toekomen. Wij betreuren dat en wij zien graag dat de gemeente de hiervoor geldende financiële regelingen die een bijdrage kunnen leveren, nog eens onder de aandacht brengt.

Wij willen dat schoolzwemmen weer terug in het de lesprogramma’s van de scholen komt. Een aantal kinderen krijgen geen zwemles en dat brengt gevaren met zich mee. Wij hebben uit de commissiebehandeling begrepen dat scholen het schoolzwemmen moeilijk kunnen organiseren. Wij vragen het college samen met de scholen in kaart te brengen wat daarvan de reden is en hoe dit kan worden opgelost.

Kunst en cultuur

Creativiteit in brede zin maakt het mogelijk dat mensen kunnen participeren en het verbindt mensen met elkaar. Professionele en amateurkunstenaars zoeken vaak een plek voor de beoefening en zichtbaarheid van hun kunst. Dergelijke plekken zijn in Amstelveen nagenoeg niet beschikbaar. Wij nodigen het college uit om bij de opstelling van de cultuuragenda hieraan expliciete aandacht te schenken en na te gaan waar we dergelijke “kunstenaarsnesten” in de verschillende wijken in Amstelveen  kunnen – laten – organiseren.

Overigens zijn wij van mening dat bij het opstellen van de nieuwe cultuuragenda in 2019 organisaties en gebruikers actief moeten worden betrokken. Dat bevordert betrokkenheid van de gebruikers (wij allemaal dus) en de samenwerking tussen instellingen en organisaties. Wij dienen daartoe straks de motie Samenstelling Cultuuragenda 2019 in.

Wij vinden verder dat niet alleen de bekende en vaak elitaire groepen mensen gebruik  moeten kunnen maken van onze musea. Onzes inziens moet in musea ook ruimte geboden worden aan de niet bekende professionals. Wij willen toch een inclusieve stad? Iedereen doet mee. Wij pleiten er daarom voor daartoe voorwaarden aan  subsidies te stellen. Zodoende kan ruimte worden vrijgemaakt voor professionals en amateurs om mee te doen in het musea aanbod.

Economie

Het college blijft in de begroting de nadruk leggen op stimulering van vestiging van grote  – internationale – bedrijven in Amstelveen. Inmiddels onderkent u gelukkig ook dat dergelijke aanwas van internationale bedrijven negatieve gevolgen heeft. Druk op het Onderwijs bijvoorbeeld, dat weer leidt tot uitbreiding van het internationaal onderwijs. En wat denkt u van het steeds verder groeiende aantal expats in Amstelveen, die de toch al zo onder druk staande woningmarkt nog verder in het nauw brengt. Wij vinden dat daar kritisch naar gekeken moet worden en vragen het college ook dit soort negatieve effecten serieus mee te wegen.

Het Midden en Klein Bedrijf. U wil meer aandacht voor het MKB, onder meer door het stimulering van samenwerking van winkeliers en andere ondernemers in winkelzones. In de Programmabegroting zien wij geen uitwerking daarvan, alleen voor het stadshart. Maar er zijn meer winkeliers en ondernemers in Amstelveen op verschillende en andere locaties. Wij horen graag binnen enkele maanden hoe u dit denkt te gaan aanpakken.

Openbare ruimte

Het afval inzamelsysteem is het afgelopen twee jaar gedigitaliseerd. Wij zijn er van overtuigd dat het nieuwe systeem voldoet aan hogere kwaliteit van inzameling. Het heeft echter ook een aantal negatieve neveneffecten. Het leidt in een aantal gevallen tot vervuiling van de omgeving van de ondergrondse containers. Dat kan soms te maken hebben met het niet functioneren van de containers. Maar vaak ook met het gedrag van bewoners ter plaatse. Wij vragen aan het college nog eens na te denken over hoe dit gedrag – naast het aanleggen van grasmatjes en bloemetjes – positief kan worden beïnvloed. Misschien iets om mee te nemen bij het experimenten met nieuwe vormen van participatie in de wijk?

Ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw en grondbeleid

Recent heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen die te maken hebben met het tegengaan van leegstand van woningen en het beschikbaar houden van betaalbare woningen in Amstelveen. Wij hebben deze voorstellen gesteund. Natuurlijk, want  wij zijn voor de bouw van  woningen in de sociale huur, voor starterswoningen en goedkopere koopwoningen. Dus alles wat dat kan bevorderen steunen wij.

Maar helaas levert dat op zich geen enkele betaalbare woning op. Het heeft geen enkel concreet positief effect. Er is meer nodig dan nieuwe regeltjes  – hoe goed bedoeld ook – om echt iets aan ons woningprobleem te doen.

En helaas ook, college en collegepartijen, het blijven mikken op de doorstroming, levert geen betaalbare woningen op. Waarom denkt u dat dit beleid dat de afgelopen jaren faalde?  Waarom denkt u dat het de komende vier jaar wel gaat werken? Wij geloven niet in dat beleid, omdat de prikkel voor doorstroming van bijvoorbeeld goedkope huurwoningen naar middeldure woningen per definitie ontbreekt. Wij verwachten ook niet dat in deze tijd van economische groei, inkomenspolitiek op scheefgroei sociale huurwoningen voldoende gaat werken. En wij geloven evenmin dat het bouwen van middeldure koopwoningen de allesomvattende remedie is om het probleem op te lossen.

Natuurlijk snappen wij ook, dat je de wereld niet zomaar kan veranderen. En we hebben daarbij ook nog te maken met regionale woonruimteregels.  Niettemin vinden wij dat de nood voor onze woningzoekenden zo hoog is gestegen dat we zowel op koop als huurfront op kortere termijn werkelijk iets concreets moeten doen.

Wij willen daarom dat de woningprogramma’s van De Scheg en Groenelaan worden aangepast.

In de Scheg moeten minimaal 50 woningen met een prijs van maximaal € 150.000 worden gebouwd.  Dat hoeven geen grote woningen te zijn. Kleiner mag , omdat juist deze woningen geschikt zijn voor starters en ouderen waarvan hun woning te groot is geworden. Denk ook aan experimenten met Tiny Houses.

In het project Groenelaan moeten minimaal 50 appartementen als huurwoning beneden de € 700 worden gebouwd.

Wij zijn er ons van bewust dat dit geld kost. Maar slik een keertje. Maak het mogelijk voor de groep starters die wachten, wachten, wachten en wachten.

Daarnaast vinden wij dat er een bredere discussie moet gaan plaatsvinden in Amstelveen over  het oplossen van het woningprobleem: denk na, out of the box, wees creatief en innovatief, durf nieuwe wegen te bewandelen, durf risico’s te nemen. Wij doen een oproep  om daartoe een symposium te beleggen, waarin  college, fracties in de raad, inwoners van Amstelveen, woningcorporaties, projectontwikkelaars van gedachten kunnen wisselen over oplossingen.

De resultaten kunnen we vervolgens mooi gebruiken bij de opstelling van de Woonvisie 2018-2022.

Laten we eensgezind voor de Amstelveense woningzoekenden opkomen en samenwerken.

Wij dienen in relatie tot dit onderwerp twee moties in: de motie “Aanpassing woningbouwprogramma’s” en de motie “Brede discussie Woningbouw”.

Openbaar vervoer

Iedereen – althans in politieke  kringen – had afgelopen jaar toch wel een beetje schaamrood op de wangen over de tot standkoming van het Vervoerplan 2019. Een evaluatie van de concessie binnen de Vervoerregio moet straks gaan uitwijzen wat kennelijk beter kan en moet. Wij gaan er vanuit dat het college ook gaat evalueren  wat er bij ons mis ging en beter kan. In ieder geval over de vraag: hoe betrekken wij de inwoners van Amstelveen meer en actiever bij het nieuwe Vervoersplan 2020.

Bestuur en Regionale samenwerking

De afgelopen weken is er nogal wat rumoer geweest over het rapport dat burgemeester Eenhoorn heeft samengesteld over regionale samenwerking.  Een ieder mag daar wat van vinden. Het raakt naar onze mening wel een ontstoken kies, en dat doet pijn

Zijn we eigenlijk wel zo blij met de huidige regionale samenwerking en gaat het wel goed met die samenwerking? Wij twijfelen daar sterk aan.

Er ontstaan juist steeds meer zorgen over de bestuurlijke legitimiteit van de huidige regionale samenwerking. Denk aan de zojuist genoemde Vervoersregio.  Die organisatie heeft door de haar toeschoven taken erg veel macht in handen gekregen over hoe het Openbaar Vervoer – ook in Amstelveen – georganiseerd wordt.

Een andere reden is, dat wij vinden dat Amstelveen binnen de zgn. Metropool-regio soms een grotere broek moet aantrekken.  Wij onderschrijven het statement dat burgemeester Eenhoorn daar over ook al eerder gaf:  “wij gedragen ons met enige regelmaat als het kleine mannetje dat nooit zijn zin krijgt en zegt: er wordt nooit naar mij geluisterd, omdat ik zo klein ben! Wij moet uitkijken dat wij dit Calimero-effect inderdaad iedere keer zien.

Met andere woorden: laten we niet willoos en doelloos aan de hand van de sterke neef metropool regio meelopen, laten we kritischer zijn, soms brutaler  en soms het gestrekte been gebruiken. En laten we ook zeker in overleg met onze buurgemeenten kijken hoe we effectiever en efficiënter kunnen samenwerken in het belang van ons aller inwoners. In dat verband steunen wij en zijn wij mede-indiener van de motie “Onderzoek naar de toekomst van bestuurlijke en ambtelijke samenwerking”.

 

Amstelveen, 7 november 2018