Noodhulp in barre tijden in Amstelveen

Het kan niemand ontgaan dat momenteel vele inwoners en bedrijven niet of moeilijk de sterk verhoogde energierekening kunnen betalen. De eerste levensbehoeftes komen in het geding. Ook in Amstelveen. Mensen komen in de kou te zitten en bedrijven moeten hun deuren sluiten.

Dat zijn vreselijke vooruitzichten!

Actief voor Amstelveen stelde 14 augustus jl. via schriftelijke vragen aan het college van B&W deze pijnpunten al aan de kaak. Helaas was de reactie van het college – om het mild uit te drukken – onbevredigend. Michel Becker, fractievoorzitter: “we geven het niet zomaar op, we gaan met mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering van woensdag a.s. proberen alsnog toezeggingen voor een steunpakket te krijgen”. Het gaat om de volgende punten.

Actief voor Amstelveen wil dat het college toezegt incidentele instrumenten, zoals bijzondere bijstand, eerder en ruimer in te zetten voor ondersteuning van ouderen, studenten en mensen met inkomens net boven het sociaal minimum. Dit om te voorkomen dat deze groepen zich bij de voedselbank moeten melden.

Ook wordt gevraagd een noodfonds op te richten voor noodlijdende inwoners met inkomens net boven het sociaal minimum, MKP en ZZP-ondernemers. Zij kunnen daarop beroep doen voor b.v. een renteloze lening om hun energienota te betalen. Tevens wordt het college uitgenodigd om inwoners en noodlijdende bedrijven ruimhartig uitstel van betaling te verlenen van gemeentelijke belastingen.

En tenslotte stelt Actief voor Amstelveen voor om een tijdelijk crisisteam in het leven te roepen om met spoed binnenkomende hulpaanvragen af te handelen.


Vliegen afvangen in Amstelveen

En opeens was daar een tabel. Een tabel waarin rapport werd gedaan van standpunten van partijen in Amstelveen over de luchtvaart. Dat was ontsproten aan het brein van de heer Paul van Maesen de Sombreff, die zich op zijn website Vliegen Aan Banden al langer druk maakt over luchtvaart en de consequenties daarvan. Een nobel streven zou je zeggen.

Verkiezingsprogramma

Hij doorvorste de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen en kwam tot de conclusie : “Actief voor Amstelveen had geen luchtvaart\Schiphol hoofdstuk opgenomen in het verkiezingsprogramma.” En vervolgde met “Ik heb er geen vertrouwen in dat deze partij de inwoners zal beschermen tegen vlieghinder en uitstoot van Schiphol. De partij is daarom niet meegenomen in de score.”

Hoor en wederhoor

Daar is natuurlijk wel wat op af te dingen. Het getuigt in de eerste plaats niet van nobiliteit om zomaar af te gaan op wat wel of niet in een verkiezingsprogramma staat. Hoor en wederhoor toch. Misschien had een telefoontje naar AVA zijn probleem kunnen oplossen? Want anders dan andere partijen die meedingen in zetels voor de Amstelveense gemeenteraad heeft AVA gekozen voor een compact programma van 14 speerpunten. En daar kan je natuurlijk niet alles in opnemen.

Standpunten over Schiphol en vluchten

Hebben we dan geen standpunt over luchtvaart en in het bijzonder Schiphol? Jazeker wel. We hebben niet voor niets de Position Paper Schiphol van 2019 ondersteund, evenals de raadsmotie Gezonde lucht in Amstelveen. Wij zijn voorstander van een onderzoek naar Schiphol in zee, voorstander van het reduceren van nachtvluchten, voorstander van het zoveel mogelijk tegengaan van ultrafijnstof door vliegtuigen en voorstander van transitie van vliegbewegingen op korte afstanden naar treinreizen.

We zijn dus voorstander van inperking van de groei. Ook omdat verdere groei woningbouw voor onze starters in de weg staat. 

Wonen en werken op en rondom Schiphol

Maar het is niet realistisch Schiphol zomaar te slopen, daarvoor is geen draagvlak. Schiphol is een bedrijf met economische impact op ons land, onze regio en onze stad. Vele bewoners van Amstelveen verdienen daarmee hun boterham. Dat gaan we hen niet ontzeggen. We komen dus niet alleen op voor inwoners die last hebben van de vliegbewegingen van Schiphol, maar ook voor anderen die daar hun werk hebben.

Is een lokaal referendum de oplossing?

Hoe dan ook, we denken dat iedereen wel wil dat er iets wordt gedaan. De gemeenteraad van Amstelveen ook. Maar helaas, we gaan er niet over. En we weten eigenlijk ook niet precies hoe de Amstelveners over Schiphol en mogelijke beperkingen denken. Een idee om daarover lokaal een referendum te organiseren? Misschien ondersteunt dat de uitgangspunten van de Position Paper Schiphol en kan de gemeente dat als invloed middel gebruiken.


AVA en duurzaamheid

In het verkiezingsprogramma staat uiteraard ook een paragraaf over hoe wij tegen duurzaamheid aankijken. Niet vanuit een theoretische benadering, maar pragmatisch en positief kritisch.

Je kan namelijk zoals andere partijen doen, zaken theoretisch oppakken en in allerlei aannames geloven. Interessant, maar het blijven aannames. Natuurlijk is het een gegeven dat we iets met ons klimaat moeten. Kijk naar de veranderingen de afgelopen jaren: hete zomers, veel regen, regelmatig stormen over ons heen. 

Terecht heeft het gemeentebestuur zich daarom ingespannen om op plaatselijk niveau te doen wat kan. Bijvoorbeeld door werk te maken aan vergroening van de stad om het effect van zware regenbuien te beteugelen. Wij zijn daar ook groot voorstander van.

Zonne- en windenergie

Waar we niet zo warm voor kunnen lopen is de tsunami van buitenproportionele windmolens en het aanleggen van zonnevelden. Beide vormen van windenergie en zonne-energie maken een forse inbreuk op ons kwetsbare landschap. Nou valt dat in Amstelveen wel mee. Hoge windmolens mogen niet worden gebouwd vanwege de luchtvaartwetgeving. En grote zonnevelden staan ook niet  direct voor de deur. Maar op termijn wel, een fors deel van de Noorder Legmeerpolder staat daarvoor gereserveerd. Wij blijven dat zonde van dat stukje landschap, direct grenzend aan de Bovenkerkerpolder vinden. Als je zonneschermen aanlegt, doe dat dan vooral op daken, en parkeerterreinen.

Energietransitie

We gaan er niet over en we mogen er bijna niet over praten – want lijkt een taboe – maar veel van de maatregelen die nu worden genomen tot 2030 en 2040 zijn waarschijnlijk tijdelijke. Wees niet verbaasd dat de komende 10 tot 20 jaar zal blijken dat we een meer bestendige en daadwerkelijke oplossing voor onze energietransitie nodig hebben. Dan kan waterstof toepassing of nieuwe kernenergiecentrales niet meer worden uitgesloten.

Kosten

Die energietransitie brengt forse kosten met zich mee voor burgers en bedrijven. Als je daarvoor draagvlak wil krijgen, is het essentieel dat kosten door iedereen kunnen worden betaald. Met alleen subsidies lukt dat dus niet, want een fors deel van de kosten moet je toch zelf betalen. Zeker voor onze oudere inwoners met een eigen woning is dat een behoorlijke zorg. Daarmee moet wat gebeuren. Overigens zijn wij van mening dat de ontwikkeling van beleid voor de energietransitie tot heden vooral het domein is van bestuurders, ambtenaren en experts. En dat beleid is niet makkelijk te doorgronden.

Helderheid voor iedereen

Dat kan toch niet? Wij vinden dat inwoners en bedrijven op een heldere en duidelijke manier meer bij de besluitvorming  moeten worden betrokken, zodat  ze weten waar het om gaat, wat ze in hun portemonnee gaan voelen.

Ben Westendorp, kandidaat gemeenteraad voor Actief voor Amstelveen


AVA steunt plan voor nieuw Hospice

De plannen voor een nieuw Hospice in Amstelveen nemen vastere vormen aan.

Deze week had kandidaat gemeenteraadslid Ben Westendorp een ontmoeting met Joop Siemers, bestuurslid van de Stichting Amsteloever over het plan voor de nieuwe hospice met een zestal gast-plekken in Amstelveen. Dat moet worden gerealiseerd op het terrein aan de Lindenlaan, waar voorheen de 2e Montessorischool was gevestigd.

Op dat terrein is overigens ook een medisch centrum met huisartsenpraktijk, fysiotherapie praktijk en apotheek gepland. En mogelijk komt daarbij ook nog een Kinderopvang. Financieel is de zaak nog niet helemaal rond, maar het bestuur van Amsteloever hoopt van er vanuit de gemeente mee wordt gedacht over de oplossing van dat probleem.

Joop Siemers en Ben Westendorp

Het zorggebied van de nieuwe Hospice wordt Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Uit onderzoek is gebleken, dat de behoefte aan, aan hospices de komende tien jaar behoorlijk zal toenemen.

Voor de toegang tot het hospice is de Stichting helder: het maakt niet uit wie je bent, wat je bent, van wie je houdt, iedereen is bij ons welkom. Er zijn maar zes plekken, maar we hebben absoluut niet één drempel, letterlijk en figuurlijk, voor wie dan ook. Dus iedereen is welkom.”

Een mooie gedachte voor een mooi project.

Actief voor Amstelveen steunt dat project van harte!


Amstelveen wil geen zorg meer dragen voor zieke of gewonde zwerfdieren

Tot voor kort was het eenvoudig om voor zwerfdieren in nood de dierenambulance te bellen en dat deze binnen no time op lokatie stond. Helaas is daar abrupt verandering in gekomen en de gemeente Amstelveen laat het daarbij. Dat is een verschrikking voor alle mensen die zelf dierenliefhebber zijn. Hoe leg je jouw kind uit dat het gewonde of zieke dier niet had hoeven lijden, maar dat de gemeente Amstelveen hier niets om geeft?

De oorzaak is de sluiting van het dierentehuis in Amstelveen. Nu moet men contact opnemen met dierenambulances in Purmerend, Hoofddorp of de landelijke dierenbescherming. Dit heeft veroorzaakt dat gewonde en zwerfdieren erg lang onderweg zijn.

Amstelveen wil geen zorg meer dragen voor zieke of gewonde zwerfdieren

De sluiting kwam door, zoals beweerd, dat het Dierenasiel in Amstelveen niet op korte termijn een gediplomeerde medewerker kon krijgen. Dierenartsen en ook anderen hebben echter nooit een vacature gezien. En er waren wel mensen die tijdelijk het beheer over konden nemen van het dierentehuis. Het pand zelf is wel verouderd en te klein in Coronatijd.

Gevolg van dit alles: we missen nu een dierenopvang in de gemeente Amstelveen.

AVA pleit er voor een geïntegreerde samenwerking tussen gemeente, dierenambulance, dierenopvang en andere dierenorganisaties zoals dierenlot, die veel voor dierenorganisaties kan betekenen. Eerder was dierenwelzijn niet een geïntegreerd beleid in Amstelveen. Door de motie die wij hebben ingediend Dierenopvang in Amstelveen is het bovenaan de agenda gekomen en hebben we nu een eerste inventarisatie van  de gemeente over dierenwelzijn.

Het is de bedoeling dat het dierenwelzijnsbeleid wordt behandeld in november van dit jaar. Het wel van belang dat op de gemeentelijke website duidelijk staat aangegeven waar men naar toe kan gaan met directe nood en /of gewonde en zwerfdieren. We hebben veel dierenartsen gesproken, dier voor  pleiten  een dichtstbijzijnde dierenarts aan te wijzen en met een zo kort mogelijke aanrijtijd . De wethouder staat er open voor om out of the box te denken aan een goede geïntegreerde samenwerking met alle partijen.


Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptie in Amstelveen

Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptie, is in Amstelveense politieke kringen beter bekend als PLECK. De twee nul versie daarvan levert een uitgebreid beeld op waar de gemeente mee bezig is op het gebied van duurzaamheid en nodige bijstellingen voor de toekomst. Goed dat er een dynamisch stuk is en blijft, de wereld verandert tenslotte nogal snel.

Ook de verschillende inzichten over hoe je het beste kan verduurzamen verscherpen zich van jaar tot jaar. Waar het lange tijd notdone was om te praten over waterstof energie, want te duur, en kernenergie, want te gevaarlijk, zie je daarover tegenwoordig steeds nieuwe discussies en meningen ontstaan. Naar de mening van ActiefvoorAmstelveen een goede zaak. Evenals de toenemende kritiek op biomassa overigens.

Pleck 2.0 geeft een goed zicht op vorderingen en plannen: aangepaste werkagenda’s. Ambitieus, maar dat is ook wel nodig wil de doelstellingen halen. Actief voor Amstelveen gaat daarin mee.

Wat gaat PLECK de Amstelveense inwoner kosten?

We hebben echter toch wel wat zorgen bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen in het kader van de energietransitie. Wij denken dat veel mensen die straks binnen Amstelveen daarmee te maken krijgen zich afvragen. Ja prima van het gas af: maar wat gaat het mij dan kosten? Zijn er straks voldoende subsidies en wat moet ik dan zelf gaan betalen en hoe? Zeker als je ouder bent en lang in een bestaande woning woont, prangt die vraag.

Dat geldt niet alleen voor koopwoningen natuurlijk. Ook bewoners van huurwoningen krijgen daarmee te maken, zij het indirect. Verhuurders zullen de aanleg/veranderkosten van installaties wel betalen. Maar je moet er rekening mee houden dat die kosten op de een of andere manier worden doorberekend aan de huurder.

Zoals met veel dingen: kosten gaan voor de baten uit. Natuurlijk, zowel voor eigenaren als huurders is het mogelijk dat de energierekening straks lager wordt. Maar we weten het niet en wij kunnen ons goed voorstellen dat dergelijke vragen bij veel mensen leven.

Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente, die voluit aan duurzaamheid wil doen, moet nadenken over gevolgen van energietransitie voor onze inwoners. En met creativiteit ook nadenken over welke mogelijkheden de gemeente financieel zou kunnen bieden als mensen kosten van ombouw van installaties enz. niet kunnen betalen.

Wij zien daarom graag dat in de volgende Pleck dat probleem meer geduid wordt. Oplossingen zullen er waarschijnlijk nog niet zijn, maar het geeft een goed gevoel bij de mensen dat de gemeente nadenkt en oplossingen probeert te zoeken.


Hoe schoon is de lucht in Amstelveen (nog niet)?

De afdeling voorlichting Amstelveen, heeft mooi werk verricht. In de pers, op de website en Facebook werd namelijk nogal met enige trots aangekondigd dat er nu een visie op de luchtkwaliteit voor Amstelveen is.

Dat wekt natuurlijk hoge verwachtingen. Komen die verwachtingen nou uit als je de visie leest? Nou nee, naar mijn smaak niet helemaal. De kwestie kwam afgelopen donderdag aan de orde binnen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur.

Lees je het verhaal dan komt er allereerst interessante informatie te voorschijn over de luchtkwaliteit in Amstelveen. Bijvoorbeeld dat lokale maatregelen eigenlijk maar geringe invloed hebben op de luchtkwaliteit. Het grootste probleem komt uit het buitenland, dus niet echt te beïnvloeden. Maar er zijn ook groene puntjes te bespeuren, zoals dat we rekening mogen houden met toename van elektrische auto’s, dus schonere lucht. Fijn. Ook blijven we binnen de Europese grenswaarden wat betreft fijnstof en stikstofdioxide. En dat gaat nog beter worden komende jaren.

Maar dat is kennelijk niet genoeg. Voor ons aller gezondheid is het nodig te voldoen aan de WHO normen. En voor onze gezondheid hebben we natuurlijk wel wat over.

Dus erg benieuwd naar wat wij binnen Amstelveen nou concreet kunnen gaan bijdragen. In de visie wordt dat geprobeerd helder te maken. Want zo stelt de visie: het is raadzaam om de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren en de gezondheid van de inwoners hiermee te beschermen. Daarom moeten er aanvullende lokale maatregelen komen.

Nou prima, laten we het dan eens kijken welke voorstellen er zijn en hoe concreet de aanvullende maatregelen zijn. Maatregelen die ons allen aan een betere luchtkwaliteit helpen.

En toen werd ik een beetje stil. Want ik kon nauwelijks aanvullende maatregelen vinden die de luchtkwaliteit in Amstelveen nou concreet gaan verbeteren.

Wel goede bedoelingen, zoals:

  • Metingen uitvoeren: maar ja dat levert geen schone lucht op.
  • Voorlichting over schoon stookgedrag: als iedereen zijn best doet kan dat wel wat opleveren
  • Blijvend volgen van onderzoek naar de effecten van ultrafijnstof door vliegverkeer op de gezondheid. Levert ook concreet niets op.
  • Kwetsbare sociale groepen beter beschermen door aanvullend beleid op het punt van gevoelige bestemmingen. Heel goed, dat kan de mensen wel beschermen maar levert helaas geen schonere lucht op.

Is AVA nou tegen de visie? Nee natuurlijk niet, we hebben het hier over een serieuze zaak die de volle aandacht verdient. Alle beetjes helpen. En als het college kans ziet om de wat zachte maatregelen in de visie om te bouwen naar harde feiten die meer schone lucht opleveren: fantastisch. Ik hoop dat van harte.

En wat de concreetheid wellicht ten goede kan komen, ben ik zeer benieuwd naar de resultaten van de club Schone Lucht Akkoord. Mogelijk komen daaruit straks maatregelen die er echt toe doen en effect hebben om de luchtkwaliteit in Amstelveen te verbeteren en onze gezondheid te beschermen.


Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief