Blogs Jacqueline Höcker

Alles mooier, beter, groter en duurder?

Meer dure, mooie woningen, een nationaal Tenniscentrum en een prachtige Beweegbox, waar de turnverenigingen de kosten niet meer kunnen opbrengen, zoals bleek in de Commissievergadering B&S.
Amstelveen ambitieus, prestatiegericht, waar niets verkeerds aan is maar wel wanneer het ten koste gaat van de “gewone mens”.

Unibail Rodamco die afspraken heeft gemaakt met de gemeente ten koste van de kleine ondernemers. Het was Jitze Bakker, die zich zorgen maakte over de nostalgie van Amstelveen, Het Oude Dorp, wat sommigen betitelden als populistisch. Hij heeft gelijk. De VVD gebruikt De Allure van Amstelveen in haar verkiezingsprogramma maar daar horen toch ook de bloemenstalletjes bij die binnenkort worden opgedoekt?Wat betekent die Allure dan precies zullen de stemmers zich afvragen.

Verkoopt Amstelveen zijn ziel soms? Uit de geschiedenis weten we dat hoogmoed voor de val komt, ik raad dan ook politiek Amstelveen aan nog eens te herinneren wat Amstelveen was en is en ja daar wonen ook veel mensen die van buiten komen en ja, daar wonen ook nog de onzichtbare Amstelveners.

Jacqueline Höcker – 17 maart 2018


Verkiezingsretoriek??

Op onze facebookpagina kunt u veel reacties lezen van inwoners van Amstelveen. Inwoners die tevreden zijn over Amstelveen en zich gehoord en gezien voelen maar ook inwoners die wantrouwen hebben en niet meer in politiek geloven. En ja, dat gebeurt wanneer haltes wegvallen, zorg te laat komt en er geen betaalbare woningen zijn, criminaliteit toeneemt en meer. Als je kritisch bent als politieke partij maak je niet altijd vrienden en zeker niet als je de stem vertolkt van veel ontevreden inwoners. Mogen wij dan als kritische partij ook op uw stem rekenen?

Een stem op mij is een stem op AVA

Jacqueline Höcker – 14 maart 2018


Medische vergoeding voor huisdieren minima Noodhulpfonds

Actief voor Amstelveen (AVA) heeft Dierenwelzijn, het sociaal belang mens en dier, als Speerpunt in haar Verkiezingsprogramma staan.

We zien landelijk in de nieuwsbladen met grote koppen de discussie over het dierenleed in de Oostvaardersplassen staan. Er zijn heel veel dieren gestorven door kou en honger. Waar het om gaat is dat blijkt dat zoveel mensen deze dieren in hun hart hebben gesloten. Echter zijn we soms te weinig bewust dat het leed van huisdieren in vele vormen aanwezig kan zijn. Zoals huisdieren die lijden omdat het baasje de medische kosten niet kan betalen. Bijna 60% van uitkeringsgerechtigden geven aan geen bezoek te brengen aan de dierenarts omdat men de kosten niet kan opbrengen.

Vooral bij minima, ouderen en eenzame mensen die huisdieren hebben, zit vaak veel verborgen leed omtrent hun huisdieren. Ouderen die gedoemd zijn hun huisdier weg te doen omdat men er niet meer voor kan zorgen en nog zieker worden door het verdriet of zelfs de levenswil opgeven. Minima die het goedkoopste en/of slechtste voer voor hun huisdier kopen of helemaal niet kopen.

De gemeente dient initiatieven te nemen en te ondersteunen zodat dergelijke situaties minder en liefst helemaal niet voorkomen. In 2007 is zelfs in Rotterdam een dierenkliniek voor de minima gekomen. (Minimax Dierendokter).
Actief voor Amstelveen pleit voor het vergoeden van Medische kosten huisdieren voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimum inkomen. AVA ziet graag een Noodfonds in samenwerking met GGD Amsterdam ( waar Amstelveen ondervalt) en Dierentehuis Amstelveen. Ook het vergoeden van castraties en sterilisaties moet hieronder vallen.

Tevens wil AVA dat in wijkcentra een plek komt voor het doneren van dierenvoedsel.

4 maart 2018 – Jacqueline Höcker


Forse toename verwarde mensen ook in Amstelveen.

De signalen zijn er, uit eerdere gesprekken die AVA had met politie bleek dat wijkagenten soms 4 uur of langer bij een verward persoon blijven omdat zorgprofessionals soms helemaal uit Amsterdam moeten komen of men moet wachten op de Psycholance.

Een Psycholance is een ambulance maar dan voor verwarde mensen waar de psychische toestand een gevaar kan zijn voor henzelf en/of de omgeving. Op de Psycholance rijden gespecialiseerde verpleegkundigen. In de regio Amsterdam, waar Amstelveen ook onder valt zijn slechts 2 Psycholances

Maar ook uit de gesprekken die AVA had met zorgprofessionals bleek dat het aantal ongevallen en verwarde mensen bij de VU vanuit Amstelveen behoorlijk is opgelopen. Uit cijfers blijkt dat er 2013 in Amstelveen 277 meldingen waren van mensen met verward gedrag waarbij de politie betrokken was. In 2017 waren dit er 402.

Het aantal meldingen geeft een indicatie maar zegt niets over het verwarde mensen in Amstelveen, om dat uit de cijfers niet blijkt of er meerdere meldingen over een en de zelfde persoon gaan.

De politie noemt de stijgende trend,, opvallend en zorgelijk.” Het aantal en de ernst van incidenten neemt toe. Pieter-Jaap Aalbersberg van de Eenheid Amsterdam, die binnen de politie verantwoordelijk is voor het thema personen met verward gedrag, stelt dat er nog steeds te weinig wordt gedaan om te voorkomen dat mensen in de problemen komen en situaties uit de hand lopen.

“Het hulpaanbod moet beter aansluiten bij de behoeften, zonder financiële en bureaucratische drempels. Belangrijk is dat mensen niet uit het oog worden verloren” aldus Aalbersberg.

AVA onderschrijft de stelling van Aalbersberg en wil weten om hoeveel mensen het daadwerkelijk gaat in Amstelveen en vraagt zich af of mensen wel op tijd de juiste hulp krijgen en de sociale wijkteams op tijd doorverwijzen naar de juiste hulp.

AVA wil dat er in Amstelveen ten allen tijden een Psycholance beschikbaar is en er een investering gedaan wordt om meer zorgprofessionals in Amstelveen mogelijk te maken en minder afhankelijk te zijn van de regio.

Jacqueline Höcker – 29 februari 2018


Belangen behartigen van Amstelveners.

In deze tijd pretendeert iedere partij er te zijn voor haar inwoners, ook Actief voor Amstelveen! Het verschil is dat andere partijen al bestonden en wij als nieuwkomer het nog moeten bewijzen, met dan wel met ervaren politici te verstaan.

In de vele reacties die wij hebben gekregen blijkt informatievoorziening en duidelijkheid vanuit gemeente nog wel een APK beurtje te kunnen gebruiken.

Tijdens mijn bezoeken afgelopen maand aan kunst en cultuurinstellingen blijkt dat men nog steeds niet weet waar men aan toe is met betrekking tot de grote verbouwing die op het Stadshart zal plaatsvinden.
De gebrekkige informatievoorziening betekent dat men in het ongewisse blijft met betrekking tot planning van toekomstvisie. De toekomstvisie moet helder zijn over hoeveel capaciteit er beschikbaar is qua ruimte, lessen, bezoeken, voorstellingen etc. en daar is goede informatievoorziening van de gemeente en college onontbeerlijk in.

Inwoners rondom het Stadshart ervaren de informatiestroom als onvoldoende, zoals Expats waar er toch een paar duizend van zijn regelmatig geen Engelse vertaling krijgen over gemeentelijke informatie.

Ook ondernemers buiten het Stadshart klagen over de geringe of achter gebleven informatie.
Inwoners die klagen over het van het kastje naar de muur gestuurd worden hebben regelmatig gelijk en blijkt dat medewerkers van de gemeente het soms zelf ook niet weten. Hoe gaat Amstelveen dat veranderen?

Amstelveen is haar digitale netwerk en ICT aan het verbeteren. Wie is dan de verantwoordelijke in dit geheel? Er vanuit gaande dat iedere partij en ook het gemeentebestuur er voor haar inwoners wil zijn, zullen alle partijen nogmaals hun invloed moeten aanwenden om gemeente duidelijke, structurele informatie te laten geven. Dat kan alleen wanneer er niet met vingers gewezen wordt maar er wordt samengewerkt en geluisterd naar de mensen waar wij voor staan en dat zijn de inwoners van Amstelveen!!

Hier gaan wij ons voor inzetten, stem 21 maart AVA!

Jacqueline Höcker – 26 februari 2018


Aandacht voor eenzaamheid en sociaal isolement.

Door de toenemende vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van ouderen is er een groeiende groep eenzame en geïsoleerde mensen.

Wij willen deze groep meer in beeld krijgen en daarop actie ondernemen. Ook de groep verwarde mensen neemt toe; wijkagenten hebben daar hun handen vol aan en worden hierdoor belemmerd in andere werkzaamheden.

Jongeren vereenzamen door drugsverslaving of door het niet mee kunnen komen in de maatschappij op het gebied van wonen, werk en onderwijs.

AVA wil naar voorbeeld van het IJslands Model volwassenen, ouderen en jongeren met elkaar laten optrekken en plezier te hebben om isolement en eenzaamheid te verminderen. Daardoor “Leren mensen van Elkaar”. Dit geeft voldoening en het gevoel er niet alleen voor te staan. Actieve burgerparticipatie jongeren, werklozen en vrijwilligers ten behoeve van de groep eenzame, geïsoleerde mensen wil AVA graag stimuleren.

Jacqueline Höcker  – 13 februari 2018


Zorggeld niet oppotten maar besteden waar de nood het hoogst is.

Verkiezingen doen veel goeds. Men kan in ieder geval zien waar nog wat goed te maken valt, want de pijnpunten komen in deze tijd goed aan de oppervlakte en krijgen weer aandacht. Over pijn gesproken: ouder worden komt met gebreken.

Zo ook met regelgeving en beleid maar dat is niets nieuws. Wethouder Herbert Raat heeft het juiste gedaan, eens in Heemstede kijken hoe het in de zorg is gesteld. Eefje van Dijk, wilde vanwege schaamte niet meer werken in Zonnehuis Westwijk en week uit naar Zorgvilla de Meerhorst in Heemstede.

Zoals een ieder kan begrijpen heb je meer aan professionals en deskundigen die begrijpen wat goede zorg inhoudt en het niet alleen als een businesscase zien. Dan kan zomaar iemand zoals Eefje van Dijk uitwijken naar een andere baan.
Directeur Hans den Hartog van Nova Zembla heeft helemaal gelijk als hij zegt dat veel mensen uit de profitsector of bedrijven, managers of leidinggevenden worden in zorginstellingen. Die hebben doorgaans een andere mentaliteit en wordt vooral gekeken naar hoe winstgevend een instelling kan worden. Zo ook hebben zorginstellingen een ander oormerk gekregen.
Het moet anders kunnen, vond ook Wethouder Herbert Raat. Daar zijn we het roerend mee eens. Het is Verkiezingstijd en nu wordt de “pijn”duidelijk.

Investeren in juiste professionals en deskundigen en de miljoenen in de algemene reserve die voor de zorg bedoeld waren eens gebruiken om te zorgen dat we professionals niet wegjagen naar een andere stad. Dat doen we immers al met onze jongeren. Amstelveen is trots op haar Groen en Heemparken, misschien worden we ooit trots op onze zorg voor ouderen. En dan ook voor álle ouderen.

AVA zegt: Zorggeld niet oppotten maar besteden waar de nood het hoogst is.

Jacqueline Höcker – 10 februari 2018


Eigen bijdrage WMO naar nul terug brengen.

In de inspirerende gesprekken die de drie AVA lijsttrekkers van Actief voor Amstelveen gevoerd hebben met Zorginstellingen in Amstelveen is duidelijk geworden dat het noodzakelijk is de Eigen Bijdrage WMO naar nul te brengen.

Mensen mijden zorg waar juist de zorg nodig is. Ongeacht meervoudige zorg problematiek pleit AVA voor een transparant deregulerend beleid. Instellingen en zorgprofessionals zien door de bomen het bos niet meer en dat kost tijd, tijd die voor inwoners bestemd zou moeten zijn. Ava wil dat de gemeente en gemeenteraad dicht op de uitvoering zitten. Daarbij wil AVA dat de gemeente meer overleg en samenwerking stimuleert tussen inwoners, gemeente en Zorginstellingen. Het blijkt dat goed bedoelde initiatieven van de gemeente niet altijd in overleg gaan met deze zorginstellingen.
Met de toenemende vergrijzing, ouderen die thuis blijven wonen en dementerenden worden juist de samenwerkingsverbanden nog belangrijker. Met de 10 miljoen in de gemeentelijke reserve moet hier verandering inkomen.

Jacqueline Höcker – 1 februari 2018