Legmeer en Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

19/05/2020 Infrastructuur

Tijdens de commissievergadering van 12 mei kwamen twee onderwerpen aan de orde die met elkaar samenhangen. De transformatie van het huidige bedrijventerrein Legmeer en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein ten zuiden hiervan. Gonnie van Rietschoten voerde daarover het woord (met een aantal vragen) in de commissie, alsvolgt.

Legmeer
Dit grote plan waarvan de bouw uitgesmeerd gaat worden over meerdere jaren is ambitieus. Net als de transformatie van Kronenburg. Het biedt inderdaad kansen voor Amstelveen zoals ook gesteld wordt in het collegevoorstel. Meer woningen, een grotere diversiteit aan woonmilieus, kansen voor bedrijvigheid, banen en voorzieningen, Het college stelt dat er kansen zijn voor de groei van het aantal inwoners.

Actief voor Amstelveen zet hier vraagtekens bij. Want op dit moment hebben we niet eens genoeg woningen voor de huidige inwoners van Amstelveen. Vele jongeren en jong volwassenen wonen vaak nog noodgedwongen thuis of vertrekken naar andere gemeenten omdat er geen woonruimte voor hun is. Het kan toch niet zo zijn, dat we weer gaan bouwen voor nieuwe inwoners terwijl er voor de huidige inwoners nog niet genoeg woningen zijn? We weten dat we in het hart van de Metropool regio Amsterdam zitten en dat er in die regio een grote vraag is naar woningen, maar laten we niet de huidige inwoners van Amstelveen vergeten. In de ontwikkelvisie zelf staat: ” Amstelveen heeft een grote behoefte aan nieuwbouw, die starters en jonge gezinnen kansen biedt om in de gemeente te blijven”. Voor wie gaan nu we deze nieuwe wijk transformeren.

De 2 lokatie’s die de gemeente in eigendom heeft te weten het afvalstation en de gemeentewerf, moeten om de ontwikkeling mogelijk te maken, uit het gebied worden verplaatst.

De aanvraag van de woningbouw impuls welke tot en met 30 juni kan worden ingediend bij het Ministerie van BZK, is een mooie opsteker indien deze leidt tot een toekenning, voor het verplaatsen van eerder het genoemde afvalstation en gemeentewerf. Wel vragen wij ons af of de corona crisis invloed heeft op de termijn van bouwen die eventueel gesteld wordt aan de woningbouw impuls? Kan de wethouder aangeven of er aanvullende regels zijn gekomen?

De gemeente is in principe bereid om 5 miljoen beschikbaar te stellen voor minimaal 600 sociale woningen. Dit komt de vraag naar sociale woningen ten goede, hoewel het nog wel even gaat duren voordat er gebouwd gaat worden. Wij vragen ons alleen af waar “in principe” vandaan komt? Indien de aanvraag voor de woningbouw impuls wordt toegekend of afgewezen heeft dit dat nog invloed op de In Principe vraag?

Startnotitie Bedrijventerrein Amstelveen Zuid.
Dit is een van de laatste grote kavels, waar vanwege de luchtvaartwetgeving geen woningen kunnen verrijzen. En dus een goede plek om de transformatie van de Legmeer mogelijk te maken. De gronden van BTAZ zijn bestemd voor de functie bedrijf. Andere functie’s worden niet direct toegelaten zoals zelfstandige kantoren, horeca, detaillhandel en benzine-servicestations. Is dit dan wel mogelijk in de toekomst en hoe zit het met de bedrijven die op dit moment al gevestigd zijn in het plangebied? Worden bestaande bedrijven op de legmeer die willen verhuizen naar BTAZ en vallen onder die “andere” Functie’s dan geweerd?

Er is al eens eerder gepleit voor een transferium aan de rand van Amstelveen. In de planontwikkeling van BTAZ neemt de gemeente de mogelijkheid mee. Kan worden aangegeven welke andere factoren een rol spelen bij het wel of niet realiseren van een Transferium?

Andere nieuwsberichten

Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien verschijnen in de Noorder Legmeerpolder Oost. U weet wel die...
Participatie ja of nee en hoe De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daarin worden globale kaders...

Dierenwelzijn

26/09/2020
De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de landelijke dierenbescherming,  heeft veroorzaakt dat...

Startersleningen

26/09/2020
Startersleningen, een onderwerp dat ter sprake kwam  in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Die regeling beoogt om meer starters in de gelegenheid te stellen om een hyptheek te krijgen en dus...