Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente Amstelveen?

Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente Amstelveen?

Elk jaar in juli wordt in de gemeenteraad de zgn perspectiefnota behandeld. Die nota geeft een beeld van de gemeentebegroting voor het volgende jaar. Elke fractie geeft daarop dan commentaar en haar visie daarop. Dit jaar is als gevolg van de Coronacrisis een beperkte perspectiefnota opgesteld.

De fractie van ActiefvoorAmstelveen heeft daarop tijdens de afgelopen raadsvergadering, bij monde van fractievoorzitter Michel Becker, een reactie gegeven.

Algemeen
Wij willen en gaan niet somberen, integendeel, AVA wil juist de coronacrisis met investeringen bestrijden, inwoners jong & oud, verenigingen en het bedrijfsleven belonen voor hun compassie en gedrag in de afgelopen tijd en in de toekomst, want de problemen zijn nog lang niet voorbij!

Het college heeft al aangegeven dat het bestaande collegeprogramma op de helling gaat en er een nieuw perspectief op de komende jaren moet komen. Daar werken wij graag aan mee. Maar niet op de manier waarop de fracties van BBA, GroenLinks en de Christen Unie zich dit voorstellen.

Wij vinden het de verantwoordelijkheid van het college om een nieuw programma te presenteren en daarbij -vooraf- de gelegenheid aan alle partijen te geven om suggesties, ideeën en wensen in te dienen.

Een concept van dat programma moet in september a.s. klaar zijn, zodat er voorafgaand aan de begrotingsbehandeling genoeg tijd is om alle inbreng te beschouwen, te wegen en daar een oordeel over te vormen.

Wij willen in dat verband al enkele suggesties inbrengen.

Economie
Om de lokale economie op gang te krijgen, zal de gemeente Amstelveen juist nu investeringen moeten doen, geplande projecten naar voren halen, mede het MKB en de ZZP’ers weer aan de slag te krijgen en zo koopkracht te creëren voor o.a. Horeca en detailhandel om daarmee banen te behouden.

Gelukkig ging en gaat de wegen- en woningbouw gewoon door, waar zeker een compliment op zijn plaats is aan de samenwerkende bedrijven die, ondanks alle belemmeringen, toch de werkzaamheden aan de Beneluxlaan konden voltooien om ook de Amstelveenlijn weer te laten rijden. Gelukkig worden er inmiddels ook meer buslijnen geactiveerd, al blijven wij daar alert op.

Participatie
Ondanks de goede intenties en de door de raad opgestelde spelregels, helaas geen compliment voor de startnotities en participatie bij nieuwe woningbouw projecten. Steeds vaker klinkt onvrede van bewoners die zich niet gehoord voelen, inspraak als onvoldoende ervaren en tussen start en finish te weinig ruimte zien.

AVA begrijpt dat dit een dilemma is waar niet alleen de wethouder op kan worden aangesproken maar ook de raad. Samen spreken we immers de spelregels af.

AVA komt na het zomerreces met een Initiatiefvoorstel naar de raad, mede om bewoners eerder te betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk, maar ook om procedures anders in te richten waarvan de uitvoering van een QuickScan een prominent onderdeel zal zijn.

Welzijn
Amstelveen mag zich rijk noemen met een welzijnsorganisatie als Participe. We hebben gezien hoe hard er gewerkt werd en wordt. Participe is er voor ouderen, mensen met een beperking, mensen die zich alleen voelen maar, naar onze mening, ook voor jongeren!

Jonge mensen die in deze crisisperiode met de ziel onder de arm lopen mogen we vooral nu niet vergeten.

Dat jongeren bekend zijn bij de GGZ en via “ Bijspringen en Versterken” in de wijken Keizer karelpark, Kostverloren en Groenelaan en in contact staan met Participe is prachtig. Er zijn echter ook wijken met jongeren die bij de GGZ, géén of minder aandacht krijgen, daar is nog veel winst te behalen.

Participe, Amstelveen Sport en zorginstanties moeten nog meer samenwerken en de GGZ moet in overleg met deze instanties, meer jongeren doorsturen naar welzijnswerk en sportverenigingen. Wij vragen het college hier een coördinerende rol in te pakken, om de efficiëntie te verhogen en samenwerking tussen deze organisaties te bewerkstelligen.

Zorg
We staan aan het begin van een nieuwe fysieke en psychische gezondheidsslag. Laten we als gemeente onze ogen en oren open houden. Met name op het punt van zorgmijders.

Die kennen wij ook in Amstelveen en deze groep wordt groter tijdens deze Coronacrisis, onder meer door geldgebrek, angst en schaamte. Als Amstelveen een gezonde stad wil zijn voor iedereen, dan is het belangrijk ook deze groep niet uit het oog te verliezen. Samen met huisartsen, GGD en zorginstellingen kunnen wij een vinger aan de pols houden maar dan moet er wel alle aandacht en budget voor zijn. AVA ziet dan ook graag in de toekomst de aanstelling van een gemeentelijke Gezondheidsadviseur.

Sport, Kunst & Cultuur
Juist in moeilijke tijden hebben inwoners van Amstelveen behoefte aan sport en cultuur. Sport is goed voor lichaam en geest, cultuur geeft licht in de duisternis. Wij pleiten er dan ook voor om op deze instellingen en organisaties geen bezuinigingen toe te passen.

Maar hoe gaan we dit alles in deze tijd betalen?

Gelukkig is de financiële weerstand van de gemeente groot maar de winstwaarschuwing van de wethouder financiën klinkt ons nog duidelijk in de oren. Als we in financiële problemen komen moeten er andere wegen gezocht worden om de economie op gang te brengen en het sociale vangnet in stand te houden.

AVA kiest niet voor verhoging van belastingen, maar wel voor zuinigheid en creativiteit. Een goed voorbeeld is zwembad de Meerkamp, er is nu geen geld voor een luxe nieuw zwembad, maar wel geld om het zodanig te renoveren en aan te passen dat het voldoet aan de vraag.

En als er ombuigingen moeten plaatsvinden dan kiezen wij voor heroverweging van besteding van de Eneco-gelden, waarbij wij de mogelijkheid open willen houden om op het gebied van duurzaamheid budgettair te temporiseren.

Tenslotte zouden wij onze gemeentelijke experts willen enthousiasmeren om met de stofkam door alle Rijksregelingen en subsidies te gaan om te bezien of daar nog financiële compensaties te vinden zijn. Ik citeer Burgemeester Halsema in het Parool van 16 juni; Corona verergert de tweedeling in gemeente en steden, die in goede tijden de economische motor van dit land zijn. “Wij vragen het kabinet te helpen om deze tweedeling te stoppen. 16 burgemeesters vragen om zeker 1.25 miljard euro steun van het rijk”

Mogelijk kan Amstelveen daar ook voor gedeelte aanspraak op maken.


Praat mee

1 reactie

Geef een antwoord
Your email address will not be published.

Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief