Participatie ja of nee en hoe?

26/09/2020

Participatie ja of nee en hoe

De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daarin worden globale kaders voor de partcipatie in de gemeente aangegeven.

Michel Becker vond het nogal merkwaardig dat de bouwprojecten,  die de laatste tijd veel aandacht van buurtbewoners krijgen en waar veel kritiek is over de parcicipatie  juist in deze visie buiten wordt gehouden. Tijdens de raadsvergadering werd een amendement ingediend om de visie voor participatie door toekomstscenario’s verder uit te werken. Dit amendement werd door de gemeenteraad niet voldoende gesteund .

Overigens, AVA heeft al eerder aangekondigd om na de vakantie met een initiatief te komen om de participatie, juist bij bouwprojecten, te verbeteren. Tot onze verbazing werd in de vakantieperiode door B&W voorgesteld een raadswerkgroep in het leven te roepen, die zich moet buigen over participatie bij bouwprojecten. Laten we maar aannemen dat het college goed geluisterd heeft naar de onvrede die de afgelopen tijd alleen maar toeneemt en naar onze roep naar een andere weg. Ons initiatief is dus achterhaald; wij wachten de insteek en  de aanpak van de raadswerkgroep daarom even af.

Andere nieuwsberichten

AVA stelt schriftelijke vragen aan B&W om uit het eerder gereserveerde Noodfonds Corona, budget te reserveren voor ondersteuning huiswerkbegeleiding. Door de huidige- en mogelijke langere Lock...
Op woensdag 13 januari zijn bestuur en fractie van Actief voor Amstelveen overvallen met het nieuws dat raadslid Jacqueline Höcker uit de AVA-fractie is gestapt. Zij heeft intussen aangegeven dat ze...
Actief voor Amstelveen dient komende gemeenteraadsvergadering een motie in voor de subsidiering van regentonnen. De afgelopen zomer was het weer raak: extreme warmte, veelvuldig gebruik van...
Actief voor Amstelveen en Christen Unie willen een totaalverbod op gebruik en verkoop van lachgas. Steeds meer mensen zich zorgen maken over het gebruik van lachgas. Het gebruik door jongeren neemt...