Participatie ja of nee en hoe?

26/09/2020

Participatie ja of nee en hoe

De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daarin worden globale kaders voor de partcipatie in de gemeente aangegeven.

Michel Becker vond het nogal merkwaardig dat de bouwprojecten,  die de laatste tijd veel aandacht van buurtbewoners krijgen en waar veel kritiek is over de parcicipatie  juist in deze visie buiten wordt gehouden. Tijdens de raadsvergadering werd een amendement ingediend om de visie voor participatie door toekomstscenario’s verder uit te werken. Dit amendement werd door de gemeenteraad niet voldoende gesteund .

Overigens, AVA heeft al eerder aangekondigd om na de vakantie met een initiatief te komen om de participatie, juist bij bouwprojecten, te verbeteren. Tot onze verbazing werd in de vakantieperiode door B&W voorgesteld een raadswerkgroep in het leven te roepen, die zich moet buigen over participatie bij bouwprojecten. Laten we maar aannemen dat het college goed geluisterd heeft naar de onvrede die de afgelopen tijd alleen maar toeneemt en naar onze roep naar een andere weg. Ons initiatief is dus achterhaald; wij wachten de insteek en  de aanpak van de raadswerkgroep daarom even af.

Andere nieuwsberichten

Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien verschijnen in de Noorder Legmeerpolder Oost. U weet wel die...

Dierenwelzijn

26/09/2020
De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de landelijke dierenbescherming,  heeft veroorzaakt dat...

Startersleningen

26/09/2020
Startersleningen, een onderwerp dat ter sprake kwam  in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Die regeling beoogt om meer starters in de gelegenheid te stellen om een hyptheek te krijgen en dus...
AVA wil het verstenen van tuinen in de wijken tegen gaan.  Aanleiding was de regel in een bestemmingsplan dat soms minimaal 1 auto op eigen terrein moet worden geparkeerd. En dat daarvoor dan de...