Uit de commissies Burger en Samenleving en Algemeen Bestuur en Middelen.

19/05/2020 WMO

Een aantal punten die AVA afgelopen maand in deze commissies aan de orde stelde. Hulpmiddelen WMO Het blijkt dat in 2019 minder geld is uitgegeven voor hulpmiddelen WMO, er is een voordeel van €355.000. Hoe is dit te verklaren. Want wij krijgen berichten dat het aanbod van hulpmiddelen soms karig is waardoor mensen niet goed geholpen worden terwijl zij het wel nodig hebben. Wel toestemming voor een scootmobiel maar iemand die een sta-op stoel nodig heeft om uit isolement te komen krijgt het niet.

Wij vinden dat er nog eens goed gekeken wordt naar de kwaliteit en kwantiteit van hulpmiddelen die via de verordening worden aangeboden. Hulp bij de huishouding Er komen weer meer klachten over een zorgaanbieder. We weten dat er een lange wachtlijst is voor huishoudelijke hulp en dat het lastig is geschoold personeel te krijgen. Maar dat neemt niet weg helpers gescreend moeten worden en dat zij over een verklaring omtrent gedrag moeten beschikken. Tot ons groot ongenoegen blijkt dat studenten en mensen slechts een mail hoeven te schrijven om een baan te krijgen als hulp bij huishouding. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Ook horen wij dat meerdere uren gerapporteerd worden als gewerkt te hebben wat niet geleverd wordt. AVA wil actie van het college van B&W om daar wat aan te doen. Openbare orde en veiligheid Al jaren is er een onderschrijding op diverse budgetten die de gemeente heeft voor openbare orde en veiligheid.

Het gaat 2019 om een bedrag van 264.000 Euro dat over is gebleven. Opmerkelijk is dat de subsidiebudgetten voor kleine veiligheidsprojecten voor inwoners (bv beveiliging achterpaden) en veilig ondernemen weinig worden aangesproken. Aangegeven wordt dat deze nog explicieter onder de aandacht zullen worden gebracht. Dat vinden wij prima, maar mogelijk is een hogere subsidiemogelijkheid voor dit soort projecten een stimulans om meer kleinere projecten een betere kans te geven. AVA vraagt het college daar extra aandacht aan te geven. Modernisering raadhuis

Er zijn plannen voor de modernisering van het raadhuis. Daarbij moet onder meer flexwerken meer dan nu mogelijk worden gemaakt. Dat is op zich goed, maar er is een maar. De huidige crisis heeft inmiddels toch wel weer een ander zicht op werken gegeven, als het gaat om thuiswerken, video vergaderen enz. AVA vindt dat het college dit fenomeen en de ervaringen serieus mee moet nemen bij de uitwerking van de plannen voor verbouw raadhuis.

Andere nieuwsberichten

Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien verschijnen in de Noorder Legmeerpolder Oost. U weet wel die...
Participatie ja of nee en hoe De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daarin worden globale kaders...

Dierenwelzijn

26/09/2020
De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de landelijke dierenbescherming,  heeft veroorzaakt dat...

Startersleningen

26/09/2020
Startersleningen, een onderwerp dat ter sprake kwam  in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Die regeling beoogt om meer starters in de gelegenheid te stellen om een hyptheek te krijgen en dus...