Zonne-energie in vuur en vlam!

26/09/2020

Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien verschijnen in de Noorder Legmeerpolder Oost. U weet wel die kleine polder aan de linkeronderkant van de Bovenkerkerpolder.

Waar gaat het om?

B&W boden de Visie op zonne-energie aan de gemeenteraad aan ter vaststelling. Algemene opinie: een stuk met goede en verstandige beleidsuitgangspunten, althans voor een groot deel. Actief voor Amstelveen vindt dat ook. En tijdens de behandeling van dit punt in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur is door Ben Westendorp daar dus ook positief op gereageerd. Op twee punten na.

Het belangrijkste punt was wel het plan met de Noorder Legmeerpolder Oost. Ons standpunt was en is: dat gebied lijkt heel erg op de Bovenkerkerpolder qua geruik en landschap, dus behandel dat dan ook zo en laat geen grootschalige zonnevelden toe. Bewoners en gebruikers van het gebiedje deden tijdens de commissievergadering en ook later een dringend beroep op de politiek, daarmee niet akkoord te gaan.

Het leek er op dat verschillende partijen in de raad diezelfde mening waren toegedaan. En een deel van de oppositiepartijen bereidde vlijtig een amendement voor, waarmee die grootschalige zonnevelden zouden kunnen worden voorkomen. AVA was daar natuurlijk ook in geintereseerd en van harte voorstander (we hebben het amendement bij stemming ook gesteund). Na verloop van tijd leek het er echter op dat zo’n amendement het niet zou redden; de collegepartijen lieten tussen neus en lippen door dat niet te trekken en dus af te stemmen.

Wat te doen? Meegaan met dat amendement betekende feitelijk dat de bewoners en gebruikers ondanks hun terechte pleidooi met lege handen zouden staan. Wij konden dat niet accepteren en wilden dat voorkomen. Maar hoe?

Ons leek het daarom in de gegeven situatie te kiezen voor een next-best oplossing. Namelijk, te proberen een uitspraak van het college te krijgen, waarin feitelijk zo lang mogelijk uitstel van verandering van gebruik van het gebiedje zou worden verkregen.

Wij dienden daarom op het laatste moment nog een motie in met de oproep aan het college om zich zeer terughoudend op te stellen met het realiseren van grootschalige zonneweides in dat gebied. En te verklaren dat dergelijke maatregelen pas worden uitgevoerd als vaststaat dat elders in Amstelveen onvoldoende duurzame energie kan worden opgewekt.

Misschien niet een voorstel dat door iedereen wordt toegejuicht. Maar hiermee wordt in ieder geval bewerkstelligt dat bewoners en gebruikers van het gebied jarenlang onbezorgd kunnen blijven wonen en hun bedrijvigheid en gebruik van het gebied ontgestoord kunnen blijven uitoefenen. En dat was toch eigenlijk het doel!

Tijdens de behandeling van deze zaak in de raadsvergadering werd dit door wethouder Floor Gordon zonder voorbehoud toegezegd. Reden voor AVA om de motie dan in trekken.

Andere nieuwsberichten

Participatie ja of nee en hoe De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daarin worden globale kaders...

Dierenwelzijn

26/09/2020
De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de landelijke dierenbescherming,  heeft veroorzaakt dat...

Startersleningen

26/09/2020
Startersleningen, een onderwerp dat ter sprake kwam  in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Die regeling beoogt om meer starters in de gelegenheid te stellen om een hyptheek te krijgen en dus...
AVA wil het verstenen van tuinen in de wijken tegen gaan.  Aanleiding was de regel in een bestemmingsplan dat soms minimaal 1 auto op eigen terrein moet worden geparkeerd. En dat daarvoor dan de...