Reactie op Perspectiefnota

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op 18 juli jl. heeft Jacqueline Höcker namens Actief voor Amstelveen het volgende betoog gehouden.

Zoals eerder aangegeven heeft AVA als beginnende partij de aanloop naar de perspectiefnota maar gedeeltelijk meegemaakt. Het is duidelijk dat de perspectiefnota meer een uitleg is over continuering van bestaand beleid dan dat het groot perspectief biedt naar de toekomst. U noemt dat beleidsluw.

Nieuw beleid volgt straks bij de aanbieding van de uitwerking van het collegeprogramma en de begroting 2019. Het blijkt dat er maar 1.500.000 euro beschikbaar voor is. Dat is natuurlijk veel te weinig. U heeft al aangegeven dat er bezuinigd moet worden en zullen er keuzes gemaakt worden.

AVA legt daarbij sterk de nadruk op dat er niet bezuinigd zal worden op het sociale domein, want dan tref je alle Amstelveners. Goede plannen zullen wij alle steun geven, minder goede plannen zullen wij proberen te veranderen, en lukt dat niet dan is onze steun er niet. Niet om zomaar tegen te zijn, maar omdat wij de belangen van de Amstelveners willen behartigen.

Maar gezond financieel beleid gaat verder dan de focus op financiën. Gezond betekent immers een gezonde leefomgeving, goede en betaalbare woningen voor de mensen die al zo lang wachten op een woning, voor jongeren, starters, senioren en mensen met een beperking, zodat we tevreden gezonde inwoners hebben met minder stress en meer productiviteit. We leven nu en nu hebben mensen een woning nodig. Reeds tijdens de kadernota van 2017 werd gesproken over het tekort aan lage en middeldure woningen, wat is er eigenlijk op dat gebied verwezenlijkt de afgelopen jaren? Tijdens de verkiezingen hoorden we zoveel reacties van mensen die zich zorgen maken over hun woontoekomst in Amstelveen. Wij zullen dan ook de motie Betere kansen op een woning voor Amstelveners mede indienen.( betere ondersteuning huurders)

Dan over gezondheid.

De toename van verwarde mensen baart ons zorgen. De mensen die gezorgd hebben dat we in dit mooie Amstelveen kunnen wonen, kunnen zelf geen woning krijgen of hebben niet altijd de gezondheidszorg die men nodig heeft. Men heeft geen bed in een zorginstelling of men heeft te weinig thuishulp of het juiste aanbod van zorg wordt niet vergoed omdat de WLZ en de WMO elkaar bijten. Mantelzorg staat hoog op de agenda.Wij willen dan ook aan het college vragen, hoe is het met de crisisopvang en wilt u een verkenning doen naar aanbod van beschermde werkplekken en hoeveel mensen niet terug kunnen naar hun eigen huis en ons schriftelijk op de hoogte houden?

Aan het jeugdbeleid zal gewerkt worden en wij dienen de motie Jeugdbeleid mede in en daarbij willen wij aangeven dat wij vertrouwen hebben in de nieuwe wethouder maar wij zullen tegelijkertijd de lat voor hem hoog leggen.

Ook de internationalisering van onderwijs heeft zijn grenzen. We staan voor keuzes, ook hier moet meer aandacht voor zijn en zullen er meer docenten moeten komen. Overigens net als specialistische hulp in de gezondheidszorg. Woningen voor leerkrachten dan ook woningen voor zorgprofessionals

Het sociaal domein.

In de perspectiefnota staat:(ik citeer) Aan het begin van deze nieuwe raadsperiode staat de opstelling van een nieuw, geactualiseerd beleidskader sociaal domein voor de komende jaren prominent op de bestuurlijke agenda. Het oppakken van de nieuwe taken met continuïteit van zorgverlening en investeren in preventie waren hoofdlijnen in deze eerste jaren. Verdere transformatie, innovatie/vernieuwing is de uitdaging voor de komende jaren. – einde citaat

Deze transformatie zal zich moeten laten zien op terreinen zoals Gezondheidszorg laagdrempelig en betaalbaar, goed onderwijs met niet te grote klassen en goed taalonderwijs, investeringen in de bouw van duurzame en goede scholen met een gezonde atmosfeer, duurzame betaalbare woningen waarbij het duurzaam maken samen moet kunnen gaan met een duurzaamheidslening, daarom dienen wij de motie Duurzaamheidslening mede in. Met de mededeling dat we verschillend potjes duurzaam zijn tegengekomen maar het niet onder 1 paraplu staat, dat werkt chaotisch en is niet deregulerend.Dus een lokaal stimuleringsfonds klimaatinitiatieven zou duidelijkheid verschaffen

Gezond milieu en leefomgeving.

Daar hoort ook dierenwelzijn bij. En als we dan toch over vernieuwing en transformatie spreken kunnen we ook over andere vormen van duurzaamheid spreken zoals de Bij- vriendelijke gemeente, wij dienen deze sympathieke motie dan ook mede in. En als u dan toch honing in de thee neemt denk dan nog eens aan alle onderzoeken die gedaan zijn waarom het een ramp is als de bij uitsterft. Een groot gedeelte van uw dagelijkse portie groente en fruit bestaat dan ook niet meer.

Tevens dienen wij de motie Medische zorg voor huisdieren minima mede in!
Dieren zijn de verbinders waar liefde meestal niet meer woont. Veel minima die
Leven door de liefde van dieren maar zelf de liefde niet meer kennen. En vaak in sociaal isolement komen.

De motie Afschaffen hondenbelasting dienen wij mede in. Wel willen wij een volwaardig alternatief voor de controleurs.

Dan nog over de infrastructuur We hebben een prachtige stad én we staan voor een grote verandering van Amstelveen, de Amstelveenlijn, het Stadshart, de A9 en de Poel, want we willen schoon zwemwater voor de gezondheid van onze inwoners. Gezond zwemwater in de Poel is ons beloofd binnen 4 jaar. Wij hopen dan ook dat het college goede communicatie zal onderhouden met de klankbordgroep van de Poel, die met veel kennis en informatie u graag zal bijstaan om van de Poel een gezond, schoon en prachtig recreatiegebied te maken.

Graag wil ik spreken over de kunst en cultuursector. AVA ziet graag dat kunst en cultuur in alle wijken evenveel belangstelling krijgt, wellicht in samenwerking met de kunstinstellingen die er al zijn. Het is toch te gek dat mensen afhaken omdat het parkeren onmogelijk en duur wordt gemaakt richting Stadshart.
We zien graag een kunst en cultuursector waar iedereen aan mee kan doen evenals sport en zwemmen, investeringen in sport accomodaties en sportverenigingen net zo als dat er geïnvesteerd moet worden in het opknappen van cultuurinstellingen.Wij willen graag een herverdeling van subsidies er is teveel bezuinigd en teveel ingedamd

Een ontzettend taai dossier blijft toch Schiphol. Hoeveel Groen hebben wij nodig als tegenhanger voor de enorme hoeveelheid fijnstof en de uitdaging die ons wacht met de groei van Schiphol, we willen een gezonde stad.
De economie groeit, mensen komen financieel meer in de knel want een grote groep profiteert hier niet van. Gezondheidsklachten volgens longartsen schieten omhoog en nemen fors toe. AVA dient dan ook de motie Luchtkwaliteitsmeting mede in. U kent het wel, de zwarte schuren en raamkozijnen, de laagvliegende vakantievluchten, Loogman heeft het goed bekeken met de auto’s die iedere week weer zwart zijn.

Wij weten dat Burgemeester en Wethouders, raadsleden en burgerraadsleden het beste voor Amstelveen over hebben, ook al heeft een ieder zijn of haar eigen inbreng wat goed en gezond is. Iedereen op weg naar een stabiele toekomst voor Amstelveen.

We hopen dan ook dat met de uitwerking van het uitvoeringsprogramma er één zal zijn waarbij er niet te vaak een eenzijdige nadruk ligt op logische verklaringen en verstandelijke kennis maar dat het gevoel en de goede wil zal doordringen naar de inwoners. Waarbij de uitvoering bezield moet zijn. Het gevoel van zien en gezien worden. Geen woorden maar daden.

Wees er van overtuigd dat wij het nieuwe college positief tegemoet willen treden en we hopen dat wij over 4 jaar kunnen zeggen: dat was ons beste college, links, rechts in het midden. Opperste samenwerking tussen coalitie en oppositie. Met een gezonde stad voor iedereen